Kategoriace silnic a dálnic dle Zákona o PK 13/1997

§ 4
Dálnice
(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.

(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)

§ 5
Silnice
(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.

(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:

a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Mapa s legendou ke staženíKategorizace silniční sítě dle Usnesení č. ZK/6/316/2013 ze 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 17.6.2013

Mapa s legendou ke stažení

Kat.A - silnice krajského významu

 • většina silnic II.třídy a významné silnice III.třídy
 • silnice s dopravním zatížením TNV>1000
 • souvislé tahy silnic s TNV>500
 • silnice propojují tahy silnic I. třídy případně se propojují navzájem
 • propojují města s >5000 obyvateli

Kat.B - silnice okresního významu

 • zbývající silnice II.třídy a silnice III.třídy
 • na silnicích probíhá sčítání dopravy - propojují silnice stejné nebo vyšší kategorie
 • doplňují silnice kat A, aby délka spojnice nebyla delší než 10km
 • propojují města s >1000 obyvateli

Kat.C - zbývající silnice III. třídy

 • doplňují a zahušťují silniční síť
 • propojují silnice stejné nebo vyšší kategorie
 • propojují menší obce
 • případné koncové (slepé) silnice připojující obydlené oblasti

Kat.D - silnice III. třídy bez významnějšího napojení

 • slepé nebo nahraditelné jiným spojením
 • končící mimo zastavěnou oblast
 • zpravidla bez hromadné dopravy
 • silnice mají zpravidla šířku <4m

Kilometráž silnic Královéhradeckého kraje

Okreskat. A kat. Bkat. Ckat. DCelkem [km]
Hradec Králové160,7147,1359,027,1693,9
Jičín127,7162,8443,258,8792,5
Náchod138,3158,4246,129,8572,6
Rychnov nad Kněžnou97,7193,2331,782,3704,9
Trutnov137,2146,1171,980,6535,7
Celkem661,5807,61 552,0278,43 299,5