Řešení životních situací (FAQ)

Zde naleznete informace, pokud potřebujete využít silnici nebo silniční pozemek ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. (dále „SSKHK“)

Plánuji jiné užití silničního pozemku (tzv. zvláštní užívání komunikace)

Užití silnice jiným než obvyklým způsobem, tzv. zvláštní užívání komunikací upravuje § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění.

Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je:
a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy není-li umožněno opatřením obecné povahy podle § 24b,
b) užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis,
c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro
1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,
d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech – viz. Plánuji stavbu RD, provozovny apod.
e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi.
g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři s požadovanými podklady.

Jaké doklady a informace musíte dodat:
- vyplněnou žádost
- projektová dokumentace, situace se zákresem apod.
- pokud je žadatel jiný než investor, předloží jeho zplnomocnění

Lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech do 30-ti dnů, ve složitějších případech se termín může přiměřeně prodloužit (např. svolané jednání apod.).

Plánuji stavbu v sousedství silnice nebo pozemku ve správě SSKHK

Plánujete-li stavbu na sousedním pozemku a silnice, ani silničního pozemku se nijak nedotknete (např. stavba plotu, studny, ale i domu) a potřebujete k povolení stavby vyjádření od vlastníka sousedního pozemku, zašlete na adresu podatelny vyplněnou žádost  společně s přílohou (projektová dokumentace stavby, snímek z KN apod.), ze které bude patrné umístění Vaší stavby vůči silnici nebo pozemku ve správě SSKHK.

Plánuji stavbu RD, provozovny apod.

a přípojkou inženýrské sítě bude dotčena silnice nebo pozemek ve správě SSKHK.
Plánujete-li stavbu a přípojkou inženýrské sítě bude dotčena silnice nebo pozemek ve správě SSKHK, zašlete na adresu podatelny vyplněnou žádost. Přílohou žádosti musí být projektová dokumentace, ze které bude patrné umístění přípojky vůči silnici nebo pozemku spravovaného SSKHK.

Místně příslušný inspektor silniční sítě Vaši žádost posoudí a připraví návrh příslušné smlouvy. Smlouvy na zvláštní užití silnic, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků podle ustanovení § 25 odst. 6) písm. d) ZPK jsou uzavírány majetkovým správcem před rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace. Součástí smlouvy je stanovení jednorázové náhrady za omezení užívání nemovitosti dle rozsahu. Viz. sazebník. Náhrada je fakturována po podpisu příslušné smlouvy a následně zaslána na adresu žadatele společně s uzavřenou smlouvou.

plánuji napojit pozemek na silnici - zřízení nového sjezdu ze silnice na sousední pozemek
Plánujete-li stavbu a je nutné dopravní napojení na silnici (případně úprava stávajícího napojení), zašlete na adresu podatelny vyplněnou žádost. Přílohou žádosti musí být projektová dokumentace, ze které bude patrné umístění sjezdu. Místně příslušný inspektor silniční sítě Vaši žádost posoudí a připraví návrh příslušné smlouvy o právu provést stavbu sjezdu. Smlouva je uzavírána v souladu s §10 zákona č. 13/1997 Sb. před rozhodnutím silničního správního úřadu. Součástí smlouvy je stanovení jednorázové náhrady za omezení užívání nemovitosti dle rozsahu. Viz. sazebník. Náhrada je fakturována po podpisu příslušné smlouvy a následně zaslána na adresu žadatele společně s uzavřenou smlouvou. Zřízení nového, ale i úprava nebo zrušení stávajícího sjezdu podléhá dle Zákona 13/1997 Sb. (§ 10) vydání povolení silničním správním úřadem. Zřízení nového, úprava nebo odstranění stávajícího připojení podléhá před vydáním povolení předchozímu odsouhlasení příslušným orgánem Policie ČR (dopravní inspektorát).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podání žádosti na formuláři s požadovanými podklady

Jaké doklady a informace musíte dodat:
- vyplněnou žádost
- projektová dokumentace, případně situace se zákresem
- pokud je žadatel jiný než investor, předloží jeho zplnomocnění

Lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech do 30-ti dnů, ve složitějších případech se termín může přiměřeně prodloužit (např. svolané jednání apod.)