Obecné informace o ochraně osobních údajů

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) aktualizujeme všechny dokumenty související s touto problematikou. V rámci poskytování služby se pro Vás nic nemění, přesto bychom Vás rádi s těmito změnami seznámili.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správce osobních údajů: Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 709 47 996, e-mail: sskhk@sskhk.cz, tel.: 495 540 249

K jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme

Naše organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů, zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění smlouvy, zajištění interních procesů a plnění právních povinností organizace, v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme

V rámci plnění právních povinností nebo plnění smlouvy zpracováváme:

jméno, příjmení, titul, odborná způsobilost k úkonům, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefon, IČO, DIČ, číslo účtu, údaje z živnostenského listu, podpis, údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi. Pokud bychom měly uchovávat jiné Vaše osobní údaje než výše uvedené, musíme k jejich zpracování disponovat Vašim předchozím souhlasem uděleným na samostatné listině

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů je prováděno v kancelářích na jednotlivých okresech a zpracovává je k danému účelu pověřený zaměstnanec. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití. Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnou právní úpravou, organizačními opatřeními, technickými prostředky, mlčenlivostí pracovníků organizace.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Pokud naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  1. na informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  2. na umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  3. na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u organizace jsou nepřesné),
  4. na vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení jejího zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. na přenositelnost osobních údajů, které jste organizaci poskytl/a,
  7. na informaci v případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů,
  8. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Informace o přijatých opatřeních musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být žadatel ze strany organizace informován, včetně důvodů prodloužení.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vol-ném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

V Hradci Králové dne: 25.5.2018