Úvodní stránkaDigitální technická mapa Královéhradeckého kraje

Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje

V rámci probíhající přípravy Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje jsou na komunikacích ve vybraných místech umístěny "vlícovací body" (dvojice dvou bílých čtverců) nastříkáním na povrch komunikace.

Popis projektu:

Vytvoření DTM Královéhradeckého kraje (dále jen DTM KHK) ve smyslu §4b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Vytvoření ucelené datové základny DTM KHK umožňující poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu Metodiky ČÚZK, a to pomocí metod konsolidace a nového mapování. Pořízení maximálního rozsahu kvalitních referenčních podkladových dat využitelných zejména pro efektivní pořizování dat DTM tak i pro následné činnosti a agendy kraje, měst a dalších subjektů zapojených do procesu správy a využívání DTM

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořeni digitální technické mapy Královéhradeckého kraje ve smyslu §4b ZOZ; použití existujících polohopisných dat, doměření nových dat základní prostorové situace, dopravní a technické infrastruktury. Vytvoření IS pro správu dat; poskytování dat IS DMVS.

Další informace:

Digitální technická mapa Královéhradeckého  kraje (DTM KHK) se rozhodně řadí mezi nejrozsáhlejší projekty, které byly kdy krajem tvořeny. 

Projekt DTM vzniká na základě legislativního rozhodnutí o vybudování krajských Digitálních technických map – přesněji se jedná o novelu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy, a novelu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), které jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb.

DTM bude povinně vytvořená pro celou ČR. Správcem DTM kraje bude samotný krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude vytvořen informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK).